راه اندازی نسخه جدید سایت موسسه خیریه محکم

راه اندازی نسخه جدید سایت موسسه خیریه محکم

افزوده شدن قابلیت های جدیدی نظیر : امکان ارسال مدارک توسط بیماران ، امکان پرداخت الکترونیکی کمک های مردمی و …