مـدارک مـورد نیـاز

مـدارک مـورد نیـاز

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده:

1- معرفی نامه از پزشک معالج
2- کپی مدارک پزشکی (خلاصه پرونده ، شرح عمل ، آزمایش بیماران غددی ، اکو بیماران قلبی)
3- کپی شناسنامه
4- عکس بیمار
*(عکس قبل و بعد از هر عمل در بعضی بیماران الزامی است )

مدارك مورد نياز موسسه محكم براي بيماران تحت پوشش هنگام ترخيص از بيمارستان:

1- کپی شرح عمل
2- کپی خلاصه پرونده
3- گواهی پزشکی( تشخیص و درمان )
4- نامه مددکاری
5- صورتحساب ترخیص
*(عکس قبل و بعد از هر عمل در بعضی بیماران الزامی است )

مدارک مورد نیاز جهت دریافت کمک هزینه:

1- دستور پزشک در مورد خرید وسایل ، داورها، آزمایشات….
2- فاکتور یا صورتحساب پرداخت
3- در صورتی که بیمار از بیمارستان ترخیص گردیده است
الف- گواهی پزشکی( تشخیص و درمان )
ب- صورتحساب ترخیص همراه با مهر
ج- کپی شرح عمل و کپی خلاصه پرونده
*(عکس قبل و بعد از هر عمل در بعضی بیماران الزامی است )