ناهنجـاری هـای تحـت پوشـش

ناهنجـاری هـای تحـت پوشـش

جهت آشنایی با ناهنجاری ها ، بر روی آنها کلیک کنید…

رديف نام فارسي نام لاتين
1 ابهام جنسی Ambiguous genitalia
2 انسداد مجاری صفراوی Biliary atresia
3 ناهنجاري در عضلات قلب Cardiomyopathy
4 شکاف کام Cleft palate
5 شکاف لب Cleft lip
6 کیست کلدوک Choledochal cyst
7 پای چنبری Club foot
8 هیپر پلازی مادرزادی آدرنال Congenital adrenal hyperplasia
9 در رفتگی مادرزادی لگن Developmental dislocation of hip (DDH)
10 بطن راست با دو خروجی Double outlet right ventricle
11 آنسفالوسل Encephalocele
12 نقص دیواره دهلیزی بطنی Endocardial cushin defect
13 اپیسپادیازیس Epispadiasis
14 آترزی مری Esophageal atresia
15 اکستروفی مثانه Bladder extrophy
16 بی اختیاری مدفوع Fecal incontinence
17 بیماری هیرشپرونگ Hirschsprung\'s disease
18 هیدروسفالی Hydrocephalocele
19 هیپوسپادیاس Hypospadias
20 مقعد بسته Imperforated Anus
21 مننگوسل و مننگومیلوسل Meningocele / myelomeningocele
22 مثانه نوروژنیک Neurogenic bladder
23 امفالوسل Omphalocele
24 اسنئوژنزیس ایمپرفکتا Osteogenesis Imperfecta
25 سندرم پیررابین Pierre Robin
26 تک بطنی Single ventricle
27 جابجایی عروق بزرگ Transposition of great vessles
28 عدم تشکیل دریچه 3 لتی Tricuspid valve atresia
29 تترالوژی فالوت Tetralogy of fallot
30 تنگی محل اتصال لگنچه به حالب Urinary tract obstraction
31 ديابت مادرزادي Congenital Diabet
32 کمبود هورمون رشد Growth hormone deficiency
33 گلوکوم (چشم) Glaucoma
34 کاتاراکت (چشم) Cataract
35 آرپي (چشم) Retinitis Pigmentosa