نحوه پذیرش بیمار

نحوه پذیرش بیمار

پزشك مخصوص كودكان و نوزادان پس از برخورد با كودك مبتلا به يكي از ناهنجاري هاي مادرزادي تحت پوشش، وي را به موسسه محكم راهنمايي مي كند. موسسه محكم به طور مستقيم و بدون اتلاف وقت بيمار را براي انجام اقدامات درماني يا جراحي توسط اساتيد دانشگاه به مراكز فوق تخصصي معرفي مي نمايد و همزمان بيمار در فهرست بيماران تحت پوشش موسسه قرار مي گيرد.

آموزش چهره به چهره خانواده ها شروع ميشود و جزوات آموزشي در اختيار آنان قرار مي گيرد. در صورتي كه خانواده با مشكل مالي روبرو باشد با تشخيص مددكاري بيمارستان از حمايتهاي مالي موسسه بهره مند خواهند شد.

بيماران شهرستانهاي سراسر كشور نيز مشمول اين برنامه بوده و در صورت وجود امكانات فوق تخصصي درماني در استان مربوطه، بيمار از طريق اين موسسه به اساتيد و مراكز تخصصي آن استان راهنمايي مي شود.