هیئـت مؤسس

هیئـت مؤسس

رديف نام و نام خانوادگي
1 حاج آقاي سید عبدالمهدی آل طعمه
2 آقای دکتر صلاح الدین دلشاد
3 حاج آقای محمد حسین اشعری
4 حاج آقای نادر ریاحی سامانی
5 آقای دکتر مرتضی جابری
6 آقای دکتر احمد خالق نژاد طبری
7 آقای دکتر جواد سعید تهرانی
8 آقای دکتر مجتبی لهراسبی پور
9 خانم دکتر خدیجه ارجمندی رفسنجانی
10 آقای دکتر دکتر هادی سماعی
11 آقای دکتر رجب صمدی
12 آقای دکتر سید احمد شفیعی جندقی
13 آقای دکتر منوچهر منصوری
14 آقای دکتر سید حسین حسن پور اونجی
15 آقای دکتر منصور ملائیان
16 آقای دکتر دکتر مهرداد معمارزاده