هیئـت مدیره

هیئـت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت
آقای سیدعبدالمهدی آل طعمه رئیس هیئت مدیره
آقای دکتر صلاح الدین دلشاد مدیر عامل
حاج آقا محمدحسین اشعری نائب رئیس هیئت مدیره
آقای دکتر مرتضی جابری عضو هیئت مدیره
حاج آقا جلال پاقصری عضو هیئت مدیره
آقای دکتر منصور ملائیان عضو هیئت مدیره
آقای نادر ریاحی سامانی عضو هیئت مدیره
آقای دکتر هادی سماعی عضو علی البدل هیئت مدیره
آقای دکتر سعید مجتهدزاده عضو علی البدل هیئت مدیره
خانم دکتر مریم رزاقی آذر عضو علی البدل هیئت مدیره
آقای دکتر منوچهر منصوری بازرس اصلی
آقای دکتراحمد خالق نژاد طبری بازرس علی البدل