کـمک نقـدی

کـمک نقـدی

شماره حسابهای موسسه جهت پرداخت کمک های نقدی خیرین :

بانک کشاورزی شعبه طالقانی – ولیعصر – کد ۴۹۸۱

شماره حساب : ۴۹۸۶۹۸۵۰۷

شماره کارت : ۲۷۶۰ – ۰۰۰۰ – ۷۰۷۰ – ۶۰۳۷

به نام : موسسه محکم

بانک ملت شعبه داوودیه – ولیعصر – کد ۶۵۰۴۵

شماره حساب : ۱۹۲۹۷۹۴۳۶۲

به نام : موسسه محکم

نظر به این که موسسه ی محکم یک موسسه ی خیریه و غیر انتفاعی می باشد و از طریق کمک های مردمی جهت معالجه ی کودکان استفاده می شود ، لذا صندوق های هدایای مردمی نیز در این رابطه تهیه گردیده است که عکس فرم رومیزی آن را در قسمت پایین مشاهده می نمایید.

s1