کمیتـه برنامه ریـزی

کمیتـه برنامه ریـزی

ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
1 آقای سیدعبدالمهدی آل طعمه 13 آقای دکتر منوچهر منصوری
2 آقای دکتر صلاح الدین دلشاد 14 آقای مهندس حسین طاهری
3 حاج آقای نادر ریاحی سامانی 15 آقای دکتر مهرداد معمارزاده
4 حجه الاسلام حاج آقا محمدحسین اشعری 16 آقای دکتر سید حسن حسنپور
5 آقای دکتر مرتضی جابری 17 آقای دکتر سید جواد نصیری
6 آقای دکتر هادی سماعی 18 آقای دکتر هدایت اله نحوی
7 آقای دکتر سعید مجتهدزاده 19 آقای دکتر سید محمد جزایری
8 آقای دکتر احمد خالق نژاد طبری 20 آقای دکتر نور احمد لطیفی
9 خانم دکتر مریم رزاقی آذر 21 آقای دکتر سید احمد تهامی
10 خانم دکتر خدیجه ارجمندی رفسنجانی 22 آقای دکتر مجتبی لهراسبی پور
11 آقای دکتر منصور ملائیان 23 آقای مهندس احمد رضا علاء الدینی
12 حاج آقای جلال پاقصری